تماس با ما
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
آدرس:
میدان هفتم تیر
شاهرود

تلفن: 02332395054
نمابر: 02332394800

تماس