منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

آمار

عضو: 37
مطلب: 860
سایت: 3
بازدیدکنندگان: 4063092

لینک Rss مطالب

 
دبيرخانه دائمي هيات امنا چاپ ایمیل

 

فرایندهای کاری دبیرخانه هیات امنا برای جلسات هیات  امنا:                          

1-  تعیین موضوع جلسه هیات امنا

2-  تعیین تاریخ برگزاری جلسه هیات امنا دانشگاه

3- ابلاغ تاریخ فوق الذکر توسط معاونت هماهنگی  وزارت

4- اطلاع رسانی و هماهنگی با اعضای هیات امنا دانشگاه جهت برنامه ریزی ایشان

5-  بازبینی سایت مربوطه و اخذ پرینت فرم ها توسط دبیرخانه هیات امنا

6-  اطلاع رسانی به معاونتهای زیرمجموعه با توجه به موضوع جلسه و اخذ دستورکار

7-  تشکیل جلسه با رابطین هیات امنا در حوزه های زیر مجموعه

8-  تکمیل فرم ها توسط رابطین معاونتها

9- تایید فرم ها توسط معاونتها و ارسال اطلاعات و آمار به دبیرخانه هیات امنا

10-  تحلیل و بررسی مجموعه اطلاعات جمع آوری شده با حضور رابطین معاونتها در دبیرخانه هیات امنا

11-  ویرایش و اصلاح اطلاعات و آمار در دبیرخانه هیات امنا

12-  بررسی نهایی اطلاعات در جلسه هیات رئیسه با حضور اعضا هیات امنا

13-  ویرایش نهایی در دبیرخانه هیات امنا

14-  تهیه فایل نهایی شده در دستورکار توسط دبیرخانه هیات امنا

15-  تبدیل فایل مربوطه به سی دی و جزوات

16-  تهیه و ارسال دعوتنامه مقام عالی وزارت،معاونین وزارت،اعضای هیات امنا دانشگاه،معاونین دانشگاه

17-  پیگیری وصول دعوتنامه توسط مدعوین از طریق دبیرخانه هیات امنا

18-  حضور اعضا در جلسه هیات امنا دانشگاه در تاریخ مربوطه

19-  تصمیم گیری و تهیه صورتجلسه

20-  پیگیری دریافت صورتجلسه توسط دبیرخانه هیات امنا

21-  وصول و ثبت مصوبات در سامانه مصوبات هیات امنا دانشگاه

22-  ابلاغ بندهای مرتبط به واحدهای زیرمجموعه

23-  پیگیری اجرای مصوبات در مواقع لزوم دبیرخانه هیات امنا