فرم پيشنهادات و انتقادات
ورود اطلاعات:
نام
نام خانوادگي
پست سازماني
آدرس الكترونيك
نوع استخدام

محل کار کارمند
شماره تماس
ميزان تحصيلات
محل پيشنهاد
هزينه اجرايي پيشنهاد
مشكلات موجود
شرح پيشنهاد
فوايد پيشنهاد